Ansökan om att tentera på annan ort

If you want to get to the English version, click here: Application to take examination at another location

Blankett SR03

Regler

 • Huvudregeln är att salstentamen sker i Borås eller annan plats som examinator anvisar. En student kan dock, om det anses föreligga särskilda skäl, få tillåtelse att på eget initiativ skriva tentamen på annan ort.
 • Det kan inte garanteras att tentamen kan göras på annan ort utan omständigheterna måste bedömas i varje enskilt fall.
 • Vid tentamen på annan ort gäller i huvudsak samma regler som vid tentamen som sker vid Högskolan i Borås. För att tentamen ska kunna genomföras på annan ort måste det säkerställas att riktlinjerna kommer att kunna följas och att skrivningstillfället kommer att hålla samma nivå som en ordinarie tentamen avseende rättssäkerheten.
 • Tentamen måste ske samma datum och samma tid som den ordinarie tentamen ges i högskolans lokaler.
 • Ansökan ska vara Högskolan i Borås tillhanda senast 3 veckor före tentamensdatumet. (För sen inkommen ansökan behandlas ej).
 • Det är studentens ansvar att ta kontakt med det lärosäte där tentamen önskas genomföras.
 • Student ska anmäla sig till tentamen oavsett om de ansöker om att tentera på annan ort.

Obs! Handlingar som skickas in till högskolan är att anses som allmänna och kan komma att lämnas ut om någon begär det. Efter att beslut fattats arkiveras handlingarna. 

Särskilda skäl

 • Utlandsstudier – om studenten gör en del av sin utbildning i annat land, t.ex. 1 års studier utomlands.
 • Värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring.
 • Utländsk student som åter bosatt sig i sitt hemland.
 • Mer än 150 km bort eller mer än 2 timmars resväg (gäller uppdragsutbildning).

Platser där tentamen kan genomföras

 • Det är endast tillåtet att tentera på svenska etablerade lärosäten som universitet, högskolor och studiecentra/lärcentra. Utomlands tillåts tentamen endast på svensk ambassad, svenskt konsulat eller det lärosäte som studenten gör utbyte på. 

Kostnader

 • Studenten svarar själv för eventuella merkostnader i samband med examination.

Ärendets gång

 • Studenten ansöker om att tentera på annan ort.
 • Personal vid Studentexpeditionen granskar ansökan och beslutar om tenta kan genomföras på annan ort.
 • Beslut meddelas till student via mejl.


(*) Obligatoriskt fält • Tecken kvar


 • Uppgifter om tentamen: • Lärosäte som jag önskar tentera på:

 • Tecken kvar
 • Information om behandlingen av personuppgifter

  Uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret kommer att behandlas av högskolan för att handlägga ditt ärenden. Efter avslutad handläggning kommer uppgifterna att bevaras, i enlighet med gällande gallringsregler och beslut. Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (e) i dataskyddsförordning.

  Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig (ett så kallat registerutdrag) och begära rättelse eller radering av dessa. Du har också rätt att invända mot behandlingen och begära att behandlingen begränsas. Dessa rättigheter är inte ovillkorliga och kan inte alltid tillmötesgå, till exempel är högskolans möjlighet att gallra information begränsad.

  Om du har frågor kring behandling av dina personuppgifter eller om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta högskolan.

  Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta högskolans dataskyddsombud genom e-post till dataskydd@hb.se.

  Du har också alltid rätt att vända dig med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.