Ansökan om anstånd med studiestarten

If you want to get to the English version, click here: Applicationto defer the start of studies 


Anstånd med studiestarten

Om det finns särskilda skäl, får högskolan i enskilda fall besluta att den som ar antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid högskolan får anstånd med att påbörja studierna (HF 7:33). Vad som kan vara särskilda skäl för anstånd liksom för vilken tid anstånd kan medges föreskrivs i (UHRFS 2013:3). 

Särskilda skäl

 • Sociala skäl. Ska styrkas med personligt brev och intyg.
 • Medicinska skäl. Ska styrkas med läkarintyg.
 • Vård av barn. Ska styrkas genom barns personbevis och läkarintyg.
 • Värnplikts- och civilpliktstjänstgöring. Ska styrkas med intyg.
 • Studentfackliga uppdrag. Respektive studentkår ska styrka att uppdraget omfattar minst halvtid.
 • Militär grundutbildning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning. 
 • Uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ledigheten dokumenteras genom beslut av arbetsgivaren om att inte bifalla begärd ledighet.
 • Tidigare provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.

Anstånd vid Högskolan i Borås

 • På Högskolan i Borås beviljas i första hand anstånd med studiestarten för studier inom utbildningsprogram.
 • Anstånd beviljas normalt till nästa start för utbildningen.
 • Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid. 
 • Antagen sökande ska tacka ja till sin utbildningsplats på www.hb.se. Detta gäller för anståndsansökan inskickat mellan  urval 1 och 2. 
 • Den som medgivits anstånd ska meddela sin avsikt att påbörja studierna genom en ny anmälan senast sista anmälningsdag för utbildningen. I samband med det ska anståndsbeslutet laddas upp som en komplettering på ”Mina sidor” på antagningen.se

Ärendets gång

 • När din ansökan är inskickad får du en bekräftelse med diarienummer. 
 • Ansökan handläggs normalt inom en vecka.
 • Om din ansökan behöver kompletteras tar vi vanligtvis kontakt per telefon. 
 • Beslut meddelas via e-post. 

Skyddad identitet

Har du skyddad identitet ska du istället kontakta Antagningsfunktionen.


 • Tecken kvar
 • Jag styrker min motivering med följande dokument/intyg
 • Obs! Handlingar som skickas in till högskolan är att anses som allmänna och kan komma att lämnas ut om någon begär det. Alternativt kan intyg visas upp för handläggare på högskolan.

 • Information om behandlingen av personuppgifter

  Uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret kommer att behandlas av högskolan för att handlägga ditt ärende. Efter avslutad handläggning kommer uppgifterna att bevaras, i enlighet med gällande gallringsregler och beslut. Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (e) i EU:s dataskyddsförordning.

  Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig (ett så kallat registerutdrag) och begära rättelse eller radering av dessa. Du har också rätt att invända mot behandlingen och begära att behandlingen begränsas. Dessa rättigheter är inte ovillkorliga och kan inte alltid tillmötesgås, till exempel är högskolans möjlighet att gallra information begränsad.

  Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta högskolan.
  Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta högskolans dataskyddsombud genom e-post till dataskydd@hb.se.

  Du har också alltid rätt att vända dig med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.