Ansökan om att tentera på Högskolan i Borås

If you want to get to the English version, click here: Application to take examination at the University of Borås

Blankett SR02

Regler

 • En student från annat lärosäte kan erbjudas att tentera vid Högskolan i Borås i mån av plats, dock alltid under förutsättning att ordinarie tentamen ges.
 • Inga digitala tentor beviljas.
 • Det kan inte garanteras att tentamen kan göras, utan omständigheterna måste bedömas i varje enskilt fall.
 • Ansökan ska vara Högskolan i Borås tillhanda senast 2 veckor före tentamensdatumet.
 • Student ska vara på plats i lokalen senast 15 minuter före tentamens början, då tentamenslokalen stängs för information.

Ärendets gång

 • Student ansöker om att tentera på Högskolan i Borås.
 • Administratör vid Studentexpeditionen granskar ansökan och beslutar.
 • Beslut meddelas student via mejl.


(*) Obligatoriskt fält


 • Tecken kvar

 • Kontaktperson på det egna lärosätet:

 • Information om behandlingen av personuppgifter

  Uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret kommer att behandlas av högskolan för att handlägga ditt ärende. Efter avslutad handläggning kommer uppgifterna att bevaras, i enlighet med gällande gallringsregler och beslut. Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (e) i dataskyddsförordning.

  Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig (ett så kallat registerutdrag) och begära rättelse eller radering av dessa. Du har också rätt att invända mot behandlingen och begära att behandlingen begränsas. Dessa rättigheter är inte ovillkorliga och kan inte alltid tillmötesgå, till exempel är högskolans möjlighet att gallra information begränsad. 

  Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta högskolan.

  Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta högskolans dataskyddsombud genom e-post till dataskydd@hb.se.

  Du har också alltid rätt att vända dig med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.