Begäran om omprövning av betygsbeslut / Request for reassessment of decision of grade